Team Strikin' Out Leukemia

  Pledges Amount
Strikin' Out Leukemia 15 $1,177.00
Lexi Brantley (Captain) 1 $50.00
Mason Brantley 0 $0.00
Total Pledges: 16 Total Amount: $1,227.00